Děti, které se budou protivit těmto procesům, budou automaticky odebrány svým rodičům.

06.06.2018 21:52

V květnu Babiš ratifikoval Istambulskou úmluvu, která protlačuje gender pod záminkou ochrany žen. Dokonáno.

Budou vytvořeny struktury pro monitorování „genderového“ násilí a boje proti němu.

Děti z mateřské školky se začnou učit o „rozmanitosti genderových rolí“ a „právu zvolit si pohlaví“. Děti, které se budou protivit těmto procesům, budou automaticky odebrány svým rodičům.

Újma způsobená „genderu“ se stane nejhorším zločinem vyžadujícím přísné potrestání. Pod zákaz tak či onak spadnou národní tradice, náboženství, duchovnost, normy morálky a čestnosti, tradiční role mužů a žen, rodinné hodnoty a zásady.

Na dodržování dohody bude dohlížet nadnárodní orgán GREVIO, jehož členové mají imunitu vyšší než prezidenti.

Proč asi?

Protože rozpoutají svými neopodstatněnými zásahy do rodin, odebírání dětí, takové zlo, že otcové rodin je budou chtít i zabít. Už nyní tátové píší: Jen ať mi sáhnou na děcka!

Sáhnou…………a otcové budou bezbranní…

Že máme Ústavu? V tu chvíli je zbytečná, neboť podle čl. 10, jsou mezinárodní smlouvy postaveny výše než Ústava.

Jde to mimo soudní systém dané země!

Babiše nikdo k podpisu nenutil - jen vyhověl požadavkům České ženské lobby, placené Sorosem.

 

Zdroj

 

 

Q.S.

Kdo z budoucích obětí vůbec tuší co na ně bylo ušito? Jako obvykle podrazem a s pěkným růžovým nátěrem...

A co teprve kšefty s dětmi... třeba: U dětského psychiatra, který si nechal vynosit dvě děti z Indie, našli 200 tisíc souborů s dětskou pornografií

 

Je možné mít vyšší imunitu než prezident? V čem tkví další nebezpečí Istanbulské úmluvy?

 

Nejen, že nás budou monitorovat státní i nestátní orgány, ale také: Článek 70 – Účast parlamentů při monitorování 1 Národní parlamenty budou přizvány k účasti na monitorování opatření pro implementaci této úmluvy 
 
Ovšem strana 27 a 28 smlouvy je velice výživná.  
 
Kdo na světě má vyšší imunitu než prezident? Členové Grevia, delegáti a odborníci! 
 
DodatekPrivilegia a imunity (článek 66) 1 Tento dodatek se bude vztahovat na členy GREVIO, uvedené v článku 66 úmluvy, a také na všechny ostatní členy delegace při návštěvě určité země. Pro účely tohoto dodatku bude termín “ostatní členové delegace při návštěvě země” zahrnovat nezávislé experty z dané země a odborníky uvedené v článku 68, odstavci 9 úmluvy, zaměstnance Rady Evropy a tlumočníky najaté Radou Evropy pro doprovod delegace GREVIO v průběhu návštěvy dané zemé. 2 Členové GREVIO a další členové delegace budou během návštěvy země při výkonu svých funkcí v souvislosti s přípravou a uskutečněním návštěvy a také následně po této návštěvě a při cestování v souvislosti s těmito funkcemi využívat následujících privilegií a imunit: a imunity vůči zatčení a držení ve vazbě a vůči zabavení osobních zavazadel, imunity vůči jakémukoli druhu právních postupů v souvislosti se slovy pronesenými či napsanými a činy uskutečněnými v rámci výkonu své funkce; b vyloučení jakéhokoli omezení svobody pohybu při odjezdu a návratu do země jejich trvalého pobytu a při vstupu a odjezdu ze země, kde vykonávají své funkce, a také jakékoli cizí registrace v zemi, kterou navštěvují nebo jíž při výkonu svých funkcí projíždějí. 3 V průběhu cest uskutečněných při výkonu svých funkcí budou členové GREVIO a další členové delegací při návštěvě země vybaveni pro záležitostí celní a devizové kontroly týmiž možnostmi, jimiž disponují zástupci cizích vlád při dočasných oficiálních misích. 4 Dokumenty vztahující se k evaluaci uplatňování úmluvy, jež budou v držení členů GREVIO a dalších členů delegace při návštěvě země, budou, pokud se vztahují k aktivitě GREVIO, nedoknutelné.

 

Oficiální korespondence GREVIO anebo oficiální sdělení členů GREVIO či dalších členů delegace při návštěvě země nesmějí být zadržovány či cenzurovány. 5 V zájmu zajištění naprosté svobody slova a naprosté nezávislosti při plnění jejich povinností bude členům GREVIO a dalším členům delegace při návštěvě země, bude se na dotyčné osoby nadále vztahovat imunita vůči právním postupům v souvislosti se slovy vyřčenými nebo napsanými a veškerými počiny uskutečněnými při výkonu jejich funkcí i tehdy, kdy dotyčné osoby již nebudou tyto funkce zastávat. 
 
Poslední slova: imunitu budou mít, i když nebudou již funkce zastávat! Takže ji budou mít vyšší jak prezident, poslanci, senátoři. Neomezenou, třeba až do smrti. Proč asi? Protože rozpoutají svými neopodstatněnými zásahy do rodin, odebírání dětí, takové zlo, že otcové rodin je budou chtít i zabít. Už nyní tátové píší: Jen ať mi sáhnou na děcka! 
 
Sáhnou…………a otcové budou bezbranní… Že máme Ústavu? V tu chvíli je zbytečná, neboť podle čl. 10, jsou mezinárodní smlouvy postaveny výše než Ústava. Jde to mimo soudní systém dané země! A díky GDPR /ochrana dat/ se nikdo nedoví, kde takové dítě skončí. U adoptivní rodiny „normální“, či homosexuálů, či pedofilů /je dalších prý 30 pohlaví v Americe přes 70, v Anglii 3 WC, v Americe 7/. Tak to už zavání šílenstvím, degradací lidstva. Ovšem podle studie „Mental Disorders“ /Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch, mezinárodně používaná příručka Americké psychiatrické společnosti pro klasifikaci a statistiku mentálních poruch/. Jsou pouze 2 pohlaví, zbytek jsou mentální poruchy a měly by se léčit, a ne aby se podle nich řídil svět. Takže nazývejme vše správný mi jmény a nenechme si „masírovat“ mozky. 
 
 
Jak je to tedy s těmi „dalšími pohlavími“. Prý je to vrozené chybí jim choromozony.

 

 

Tak na to máme léku. Zde bych dala odkaz na článek: 
 

https://vesmironas.cz/16/05/2018/rusti-vedci-dokazali-ze-dna-lze-preprogramovat-slovy-afrekvencemi/
 
Kde je mimo jiné píše: Je nezbytné, aby jedinec pracoval na svých vnitřních procesech vývoje… Dodala bych: ke svému užitku a ne zániku! 
 
Protože v rámci Genderové ideologie bude mít právo na adopci za chvíli každý, kdo si požádá. Držme se po staletí osvědčených zvyků, experimenty v této oblasti jsou velice nebezpečné. Pokud vzroste množství stejně pohlavních rodin, tak akorát lidstvo vymře, nebo zdravé ženy budou rodit na objednávku, jak se již dnes děje a když nebude stačit poptávka, tak se prostě děti budou odebírat, pokud se jeden bude domnívat…. 
 
Na těchto pozicích pracují hlavně mladé ženy, které ještě nemají rodinu, nejsou vůbec zkušené a jen plní tabulky. Prý potřebují získat zkušenosti. Sociální pracovnice potvrzují, že již nyní jsou děti odebírány z rodin z neopodstatněných důvodů, místo, aby se pomohlo rodině, odeberou dítě. A už nyní i u nás pracují svobodné bezdětní ženy, které takovými necitlivými zásahy likvidují, jinak funkční rodinu. Dá se říci, že už nyní se implementuje IÚ do praxe a jen čeká na odzvonění, aby mohli jet naplno. Příspěvky adoptivním rodinám od 1.1.2018 zvýšené, podle příručky MPSV dětem dovoleno vše. Co může rodič?  
 
Rodina, zdravá rodina, kde je žena – matka, muž – otec, kde jsou dobré vztahy, kde je úcta, láska a další tradiční hodnoty. A proto budeme vždy hájit takovou rodinu. Rodina je základním stavebním kamenem státu. Proto rázně odmítáme Istanbulskou úmluvu, která ničí rodinu, národ. Ratifikace prý bude schvalována oběma komorami parlamentu NEJSPÍŠE až po prázdninách. Ovšem slova: NEJSPÍŠE - tak to nemá žádnou váhu. Nejspíše může, ale NEMUSÍ!  Odkaz zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stret-o-genderovou-ideologii-se-odklada-kontroverznismlouva/r~93b9ef8a64e411e8ad4a0cc47ab5f122/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&ut m_content=editor1&utm_term=position-4&redirected=1528090267 
 
Ať si poslanci a senátoři, ministři uvědomí, že oni sice mají imunitu, ale jejich dcery, neteře a příbuzní ne! Každý kdo by zvedl pro tuto smlouvu ruku je odpovědný své široké rodině! Dnes je vyhrožováno lidem, pokud by šli na tu či onu kandidátku, tak končí v zaměstnání. I zde lze očekávat takové nátlaky. Ustojí je? Připustí si takovou odpovědnost? I oni jednou v politice skončí…..a budou bez imunity.  
 
Důvod k udání násilí, které se páchá, nebo by mohlo být spácháno v budoucnu /nebylo ale může/, to lze napasovat na každou rodinu. Dotyčnému stačí, když má rozumný důvod se domnívat! Nemusí mít důkazy, stačí se domnívat! 
 
Článek 27 – Ohlašování Strany učiní nezbytná opatření k vybídnutí kohokoli, kdo se stal svědkem aktu násilí spadajícího do působnosti této úmluvy, anebo kdo má rozumný důvod se domnívat, že takovýto akt byl spáchán anebo lze očekávat, že bude spáchán v budoucnu, aby tuto skutečnost ohlásil kompetentním organizacím či úřadům.
 Stačí, když nebude snášet dotyčného politika a pomstí se tak na jeho rodině!  Jak nám stačila účtenka. Navíc odškodnění obětí. A protože se může jen domnívat, tak bude odškodněn za domněnky? Také dobrý přivýdělek v dnešní době! 
 
Takže milé feministky a jiné ženy, tak soucítící s týranými i vy jste v nebezpečí před takovou smlouvou? Jste snad ve své výchově dokonalé? I vás druzí mohou udat, protože budou mít rozumný důvod se domnívat! Ale důvod, že takovou smlouvu potřebujeme, abychom se omluvily ženě polité kyselinou, nebo znásilněné v Ghaně, či jinde, tu zde mít nemusíme. Takové ženy nechápou a asi nepochopí, ale takové argumenty jsou velice chabé. Pokud je žena týraná v Ghaně či jinde, ať tam dají takové zákony, my je mít nemusíme. My zde máme Listinu základních práv a svobod /podle čl. 1. jsme si všichni rovni/, Ústavu, trestní zákoník a trestní řád, jen to právo vymáhat, jak se má. 
 
Takže pokračujeme dále ve sběru podpisů, informováním. Je vidět, že mají informace pouze od nás, protože my víme něco navíc, o čem se ještě nezmiňují. Což je imunita Grevia a delegátů. Další informace, že se upravuje novelizace trestního zákoníku, je také zajímavá. Copak nového nám tak chce Pelikán dát? Cituji: Až budou doplněny a upraveny některé paragrafy, které s násilím páchaným na ženách a domácím násilí souvisí (jde například o délku promlčecích lhůt u sexuálního násilí).  
 
Takže pokračujeme, jsme ve střehu. Děkujeme všem, kteří pracují na informování a na další sběru podpisů. Petiční místa jsou v obchodech, kavárně, na webu.  
 
Sledujte prosím www.tradicniceskarodina.cz

Iniciátorkami udání, která se často ukážou být falešná, jsou zejména matky, které se tak snaží svému bývalému partnerovi pomstít.

Diskusní téma: Děti, které se budou protivit těmto procesům, budou automaticky odebrány svým rodičům.

Datum: 08.06.2018

Vložil: Jaroslav Boch

Titulek: Istambulska umluva

Strilet, strilet a jeste jednou strilet.

Přidat nový příspěvek